bip.gov.pl Logo SP Wysoka

Język migowy

Język migowy w Szkole Podstawowej w Wysokiej (realizacja obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się)

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do:

1. Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej.

Nowym prawnym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

2. Kontaktu ze Szkołą Podstawową w Wysokiej za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez:

- korzystanie z poczty elektronicznej – spwysoka@vp.pl
- korzystanie z ESP e-PUAP Szkoły Podstawowej w Wysokiej pod adresem www.epuap.gov.pl
- przesyłanie faksów 32 67-21-613
- kontakt telefoniczny 32 67-29-332

3. Skorzystanie z usług tłumacza języka migowego.

Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w Zespole Szkół nr 1 może skorzystać z pomocy tłumacza:

• polskiego języka migowego (PJM),
• systemu językowo – migowego (SJM),
• sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016, która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.Opublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 16.12.2013
Podpisał: Anna Makuch
Dokument z dnia: 16.12.2013
Dokument oglądany razy: 1 315