bip.gov.pl Logo SP Wysoka

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Szkoły Podstawowej im. Józefy Jabczyńskiej w Wysokiej

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa im. Józefy Jabczyńskiej w Wysokiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szkoły Podstawowej w Wysokiej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1. Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
2. Opublikowane zdjęcia nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
Strona posiada możliwość zmiany rozmiaru tekstu, która jest ułatwieniem dla osób z niepełnosprawnościami.

Data publikacji strony: 06.05.2013 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17.01.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Krystyna Skowron, adres poczty elektronicznej spwysoka@vp.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Budynki Szkoły Podstawowej w Wysokiej mieszczą się:
• przy ul. Mickiewicza 8

spełniają podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami

Szkoła Podstawowa im. Józefy Jabczyńskiej w Wysoka ul. Mickiewicza 8

Do budynku prowadzi 1 główne wejście od ul. Mickiewicza, 1 wejście od placu zabaw oraz 1 wejście z placu od strony kotłowni i nie posiada schodów.
Do głównego wejścia od ul. Mickiewicza prowadzą: 2 ciągi schodów oraz 1 podjazd dla wózków. Do wejścia od placu zabaw prowadzą 2 ciągi schodów bez podjazdu dla wózków.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
W szkole nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.Opublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 27.09.2020
Podpisał: Anna Makuch
Dokument z dnia: 22.09.2020
Dokument oglądany razy: 1 891