bip.gov.pl Logo SP Wysoka
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 16.11.2023 z powodu:
Informacja nieaktualna

Nabór pracowników

 DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JÓZEFY JABCZYŃSKIEJ
W WYSOKIEJ

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO – 1/2 ETATU

w Szkole Podstawowej im. Józefy Jabczyńskiej w Wysokiej.

O przedmiotowe stanowisko mogą ubiegać się obywatele polscy oraz osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, będące obywatelami Unii Europejskiej oraz obywatele państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – posiadający znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

1. Wymagania niezbędne:
1) znajomość przepisów prawa: ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych, przepisów płacowych i podatkowych, przepisów ZUS, ustawy o pracownikach samorządowych, Karty Nauczyciela, Prawa oświatowego, Ustawy o systemie oświaty, Kodeksu pracy.

2) umiejętność biegłej obsługi programów komputerowych: finansowo-księgowych, płacowych, pakietu MS Office.

3) spełnienie jednego z poniższych warunków:
a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie, co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
b) ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadanie, co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości.

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
6) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

2. Wymagania dodatkowe:
1) obsługa urządzeń biurowych (np. wielofunkcyjnego telefonu, faxu, kserokopiarki),
2) doświadczenie w pracy.

3. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
1) sumienność
2) odpowiedzialność
3) umiejętność analitycznego myślenia
4) umiejętność pracy w zespole
5) odporność na stres
6) umiejętność planowania i organizowania pracy
7) kreatywność
8) komunikatywność
9) dokładność

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości oraz bieżąca ich aktualizacja,
2) prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) nadzór nad właściwym przebiegiem operacji gospodarczych,
4) zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych,
5) zorganizowanie gromadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej w sposób zabezpieczający
ją przed dostępem osób nieuprawnionych, zaginięciem lub zniszczeniem,
6) opracowywanie projektów planów finansowych i ich zmian na podstawie informacji o planowanej wysokości dochodów i wydatków,
7) dokonywanie bieżącej analizy wykonywania planów finansowych i bieżące informowanie dyrektora o
stopniu realizacji dochodów i wydatków oraz o prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków,
8) wykonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
9) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad dokonywania
wydatków publicznych,
10) czuwanie nad prawidłowością umów zawieranych przez dyrektora pod względem finansowym,
11) naliczanie wynagrodzeń i innych należności pieniężnych, odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz należnych podatków i zaliczek,
12) naliczanie podatku dochodowego i prowadzenie pełnej dokumentacji w oparciu o obowiązujące przepisy,
13) opracowywanie harmonogramów inwentaryzacji mienia z uwzględnieniem obowiązującej częstotliwości i terminów inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów,
14) dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
15) sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych, rozliczeniowych, majątkowych i innych z zakresu działania,
16) sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat,
17) prowadzenie obsługi programu PŁATNIK ZUS, ERU-PZU i podatku VAT,
18) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o obowiązkach głównych księgowych zleconych
przez dyrektora.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.
1) warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
a) praca w budynku Szkoły Podstawowej w Wysokiej
b) praca wymaga także kontaktów poza siedzibą Szkoły Podstawowej w Wysokiej
2) miejsce i otoczenie organizacyjno -techniczne stanowiska pracy:
a) praca biurowa w pozycji siedzącej
b) praca przy komputerze
c) przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
d) stały, duży dopływ informacji, gotowość do odpowiedzi
e) stanowisko decyzyjne i związane z odpowiedzialnością.

6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Wysokiej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 0%.

7. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie świadectw pracy lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy (w przypadku pozostawania w zatrudnieniu),
5) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie RODO – klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych,
10) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

11) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane, a złożone kserokopie dokumentów poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata za zgodność z oryginałem (dwustronnie) i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 14.06.2021 roku do godz. 14:30 pod adresem:

Szkoła Podstawowa
im. Józefy Jabczyńskiej w Wysokiej
ul. Mickiewicza 8
42-450 Wysoka

w zaklejonej kopercie, na której należy napisać imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO”.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Wysokiej) nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje na temat prowadzonego naboru oraz informacje w zakresie rozstrzygnięcia naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 32 67-29-332.

9. Liczba kandydatów spełniających wymagania niezbędne i dopuszczonych do drugiego etapu naboru wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej w Wysokiej.

10. W liście motywacyjnym kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego, pod który mają być przekazane informacje dotyczące zakwalifikowania do kolejnego etapu konkursu.

11. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej w Wysokiej.

12. Aplikacje, złożone przez kandydatów w ramach naboru, nie podlegają zwrotowi i są archiwizowane na zasadach wynikających z przepisów szczególnych.

13. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej odczytanie.

31.05.2021 r.

Anna Makuch
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Józefy Jabczyńskiej
w WysokiejOpublikował: Lukasz Nowak
Publikacja dnia: 31.05.2021
Podpisał: Anna Makuch
Dokument z dnia: 31.05.2021
Dokument oglądany razy: 688

Wersja do druku