bip.gov.pl Logo SP 1 Łazy

Kontrole

 Rok szkolny 2013/2014
- planowa ewaluacja zewnętrzna Kuratorium Oświaty w Katowicach

Zakres ewaluacji: całościowa
Terminy ewaluacji: 4, 6, 12, 16, 17 września 2013 roku.

Wyniki ewaluacji obrazuje poniższy raport:

Raport z ewaluacji zewnętrznej całościowej 2013 r.


- kontrola SANEPID Zawiercie

Zakres: kompleksowa kontrola stołówki szkolnej
Termin: 12 września 2013 r.
Wyniki – nie wydano zaleceń

- kontrola SANEPID Zawiercie

Zakres: ocena realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę”
Termin: 30 września 2013 r.
Wyniki – nie wydano zaleceń

Rok szkolny 2014/2015

- kontrola SANEPID Zawiercie
Zakres: Ocena realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę”
Termin: 23 września 2014 r.
Wyniki: nie wydano zaleceń

- kontrola planowa Kuratorium Oświaty w Katowicach
Zakres: Realizacja obowiązku prowadzenia przez szkołę zajęć wychowania fizycznego
w zakresie zgodności zasad oceniania w klasach IV-VI.
Termin: 03 marca 2015 r.
Wyniki: nie wydano zaleceń

- kontrola SANEPID Zawiercie
Zakres: Ocena stanu sanitarnego szkoły.
Termin: 27 marca 2015 r.
Wyniki: nie wydano zaleceń

Rok szkolny 2015/2016

- kontrola SANEPID Zawiercie
Zakres: Ocena realizacji programu edukacyjnego „Czyste Powietrze Wokół Nas”
Termin: 24 września 2015 r.
Wyniki: nie wydano zaleceń

- kontrola ZUS
Zakres: Ocena realizacji spraw związanych z wykonywaniem obowiązków
dotyczących ubezpieczeń społecznych.
Termin: 03 listopada 2015 r.
Wyniki: nie wydano zaleceń

- kontrola SANEPID Zawiercie
Zakres: Kontrola kompleksowa bloku żywieniowego.
Termin: 20 listopada 2015 r.
Wyniki: nie wydano zaleceń

- kontrola SANEPID Zawiercie
Zakres: Ocena stanu sanitarnego szkoły.
Termin: 01 marca 2016 r.
Wyniki: nie wydano zaleceń

- kontrola Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
Zakres: Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego w szkole.
Termin: 31 marca 2016 r.
Wyniki: Zalecono wykonanie hydrantów zewnętrznych nadziemnych celem zapewnienia wody do zewnętrznego gaszenia pożaru; doprowadzenie do pełnej sprawności instalację hydrantów wewnętrznych uzyskując wymagane ciśnienie na zaworze odcinającym i wydajność na wylocie prądownicy tych hydrantów; zainstalowanie w pomieszczeniu kotłowni urządzenia sygnalizująco-odcinającego dopływ gazu; powiadamiać Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu o terminie planowanych działań ewakuacji próbnej, nie później niż na tydzień, przed przeprowadzeniem praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji.

- audyt wewnętrzny Urzędu Miejskiego w Łazach
Zakres: Ocena wydatków przez szkołę.
Termin: 31.03.2016 r. -21.04.2016 r.
Wyniki: Zalecono uzupełnić i uaktualnić Instrukcję inwentaryzacyjną o zasady inwentaryzacji metodą weryfikacji sald; zawsze na koniec roku budżetowego dokonywać weryfikacji sald aktywów i pasywów; objąć ścisłą kontrolą czynności wykonywane przez powoływane komisje.

Rok szkolny 2016/2017

- kontrola SANEPID Zawiercie
Zakres: Ocena realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę”
Termin: 30 września 2016 r.
Wyniki: nie wydano zaleceń

- kontrola kotłowni
Zakres: Badania kontrolne kotła wodnego oraz stałego zbiornika ciśnieniowego.
Termin: 31 marca 2016 r.
Wyniki: nie wydano zaleceń

- kontrola planowa Kuratorium Oświaty w Katowicach
Czynności związane z ustaleniem stopnia realizacji przez dyrektora zadań określonych w §8 ust.2 pkt 2 i 3 rozporządzenia i pozyskanie informacji niezbędnych do dokonania cząstkowej oceny pracy dyrektora szkoły.
Termin: 16 stycznia 2017 r.

- kontrola planowa Gmina Łazy
Kontrola prowadzona w związku z dokonaniem oceny pracy dyrektora szkoły.
Termin: 21-22 lutego 2017 r.

- kontrola SANEPID Zawiercie
Zakres: Ocena stanu sanitarnego szkoły.
Termin: 31 marca 2017 r.
Wyniki: nie wydano zaleceń

Rok 2017/2018


- kontrola SANEPID Zawiercie
Zakres: Ocena realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę”
Termin: 25 września 2017 r.
Wyniki: nie wydano zaleceń

- kontrola SANEPID Zawiercie
Zakres: Kontrola kompleksowa bloku żywieniowego.
Termin: 23 listopada 2017 r.
Wyniki: nie wydano zaleceń

- kontrola SANEPID Zawiercie
Zakres: Ocena stanu sanitarnego szkoły.
Termin: 2 marca 2017 r.
Wyniki: nie wydano zaleceń

- kontrola Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
Zakres: Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego w szkole.
Termin: 8 marca 2018 r.
Wyniki: Zalecono dokonać przeglądu oraz czynności konserwacyjnych urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego dopływ gazu do budynku, dokonać przeglądu oraz czynności konserwacyjnych przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku szkoły, dokonać aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu szkoły, podpiwniczenie budynku odizolować od pozostałej części drzwiami oraz ściankami o odpowiedniej odporności ogniowej.

- audyt wewnętrzny Gminy Łazy
Zakres: Ocena naliczania ZFŚS .
Termin: 24 kwietnia- 14 czerwca 2018 r.
Rekomendacje: Cyklicznie, wyrywkowo sprawdzać, czy zastosowane programy komputerowe nie powodują błędów.

- kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zawierciu
Zakres: stan techniczny budynku szkoły
Termin: 23 sierpnia 2018 r.
Wyniki: stwierdzono, iż podpiwniczenie budynku zgodnie z zaleceniem Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, zamknięto od pozostałej części drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30 oraz ściankami o klasie odporności ogniowej co najmniej REI60, co oznacza, że budynek został dostosowany do obowiązujących przepisów.


Rok 2018/2019

- kontrola SANEPID Zawiercie
Zakres: Ocena realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę”
Termin: 27 września 2018 r.
Wyniki: nie wydano zaleceń

- planowa ewaluacja zewnętrzna Kuratorium Oświaty w Katowicach
Zakres ewaluacji: Badanie kompetencji kluczowych uczniów.
Terminy ewaluacji: 25 - 26 października 2018 r.
Wyniki: nie wydano zaleceń

- kontrola planowa Kuratorium Oświaty w Katowicach 
Zakres: Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Termin: 13 grudnia 2018 r.
Wyniki: nie wydano zaleceń

- kontrola SANEPID Zawiercie
Zakres: Ocena stanu sanitarnego szkoły. Ocena obciążenia uczniów ciężarem tornistra.
Termin: 27 marca 2019 r.
Wyniki: nie wydano zaleceńOpublikował: Łukasz Nowak
Publikacja dnia: 13.05.2019
Podpisał: Anna Makuch
Dokument z dnia: 11.11.2013
Dokument oglądany razy: 1 534